سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهشی دائرةالمعارف (موسسه امام خمینی) 
محقق 
1997/03/21 
ادامه دارد 
کتابشناس و نسخه شناس 
همکاری 
موسسه شیعه شناسی 
محقق 
 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
تدریس 
مدرسه عالی امام خمینی  
مدرس 
2006/09/23 
ادامه دارد 
تاریخ عرفان و تصوف